Общи условия

 • Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ са предназначени за регулиране на отношенията между – ГРИЙН КЛИЙН ИНДЪСТРИ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на електронния магазин: https://clean.axion.bg/  , наричан по-долу за краткост „Електронен магазин“ , и всеки един от ползвателите/клиентите на Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ .

 • Данни за Доставчика

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: ГРИЙН КЛИЙН ИНДЪСТРИ ЕООД, ЕИК: 204990207
2. Седалище и адрес на управление: гр.София, бул. България № 102

 1. Адрес за упражняване на дейността:гр. София, ул. Александър Жендов №6
 2. Данни за кореспонденция: гр.София, бул. България № 102, тел.: 0700 1 16 16 , електронна поща: clean@axion.bg
  5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
 3. Извършвани дейности от доставчика:

– Химическо чистене и пране

– Шивашки услуги

– Боядисване на памучни и кожени изделия.

– Приемане и връщане на артикули предадени за химическо чистене и пране/ Шивашки услуги/ Боядисване на памучни и кожени изделия от и до адрес на Потребителя.

 • Общи разпоредби

Чл. 3.  Електронният магазин фукционира при правилата, описани в Общите условия.
Чл. 4.  Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Електронния магазин, нито че последният не съдържа грешки.
Чл. 5.  Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до цялия Електронен магазин, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.
Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин.

 • Характеристики и използване на Електронния магазин

Чл. 7. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
(1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане на съдържанието, публикувано на Електронния магазин. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти, партньори и други.
(2)  Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Електронния магазин. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика, за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил запитване по имейл до Доставчика, е сключил договор с Доставчика за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчика.
Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(3) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Електронния магазин. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Електронния магазин (място, на което е изписан имейл адрес на Доставчика и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.
Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(4) Доставчикът определя минимална сума за поръчка в размер на 30 лв., под която не може да бъде осъществена поръчка в рамките на Електронния магазин.
Чл. 8. Чрез Електронния магазин Ползвателите имат възможност да сключват договори за химическо чистене и пране, гладене, боядисване и шивашки услуги за посочени в Електронния магазин артикули или типове артикули.
Чл. 9. (1) С приемането на Общите условия Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за извършване на услуги , предлагани в Електронния магазин, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Ако Ползвателите използват Електронния магазин с регистрация и са въвели съответното си потребителско име и парола, се предполага, че електронните изявления, извършени от Ползвателите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от съответния Ползвател при извършване на регистрация в Електронния магазин.
Чл. 10. (1) Ползвателите могат да разглеждат Електронния магазин свободно, без да е необходима регистрация.
(2)  За да използва Електронния магазин с регистрация, Ползвателят трябва да се е регистрирал и да е въвел поребителско име и парола за отдалечен достъп.
(3)  Потребителското име се взаимства от имейл адресът за регистрация, а паролата за достъп до Електронния магазин се определя от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в Електронният магазин. Полетата, които задължително следва да се попълнят при регистрация са отбелязани със звездичка.
(4) При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(5) С попълване на данните си за регистрация и натискане на бутоните “Регистрация на профил в сайта?” или “Регистриране”, Ползвателят изрично и недвусмислено декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(6) Ползвателят може да се регистрира в Електронния магазин при приключване на поръчката от страница Приключване на поръчката, като избере опцията “Регистрация на профил в сайта?” и попълни определена от него парола или през страница Моят акаунт от графа Регистриране като попълни определен от него имейл адрес и парола и избере бутон Регистриране.
(7) При успешно завършване на регистрация Ползвателят получава уведомително съобщение на посочения при регистрацията имейл адрес, което удостоверява регистрирането и активирането на профила.
Чл. 11. В Електронния магазин са посочени основните характеристики на предлаганите услуги.
Чл. 12. (1) Посочената в Електронния магазин цена на всяка услуга е крайната цена на съответната услуга с включени всички данъци и такси и е валидна само към момента на публикуването й.
След влизане / логване в профила си в Електронния магазин, Ползвателят може да вижда персонализирани цени, в случай, че Доставчика е заложил такива за профила му.

 • Технически стъпки за сключване на договор за услуга чрез Електронния магазин

Чл. 13. (1) Ползвателите използват Електронния магазин, за да сключват договор за химическо чистене и пране, гладене, боядисване и/ или шивашки услуги за посочени в Електронния магазин артикули или типове артикули.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя.
(4) Електронният магазин включва технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора за услуга.
В случай, че някое от задължителните полета не бъде попълнено Електронният магазин не позволява завършване на поръчката и насочва Ползвателя, кои от задължителните полета следва да бъдат попълнени коректно.
(5) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката на Ползвателя от Доставчика.
(6) Ползвателят може да извърши поръчка чрез:
– Контакт с Доставчика по телефон, електронна поща, форма за запитване през Електронния магазин, форма за бърза поръчка през продуктовата страница.
– Поръчка през системата на Електронния магазин.
(7Получателят получава известие по имейл, на предоставения от него по време на поръчката имейл адрес, за успешно завършена поръчка. Известието съдържа избраните от него продукти и дължимата от него сума за заплащане.
(8За потвърждение на извършената поръчка и сключен договор за услуга следва да се приема изпратеното до Получателя известие по имейл адрес за извършена поръчка / обаждане от страна на Доставчика на предоставения от Ползвателя телефон.
(9Получателят може да получи допълнителни известия по имейл при смяна на статуса на поръчката в системата на Електронния магазин.
(10Доставката на поръчаните от Ползвателя услуги се извършва в срок до 3 работни дни, в случай, че друго не е описано за избраните продукти, след потвърждение на извършената поръчка от страна на Доставчика и след постъпване на плащането от страна на Ползвателя в банковата сметка на Доставчика при избран някой от следните методи на плащане: По банков път, Чрез PayPal, Чрез дебитна / кредитна карта.
Чл. 14. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнени проъчки, в случай че Ползвателят е предоставил/посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително адрес за доставка.
Чл. 15 Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за услуга и тяхната доставка.

 

 • Доставка, Цени и анулиране на заявката

 

Чл. 16. Отсрочване/анулиране

 • В случай на невъзможност от страна на Доставчика да изпълни изпратената заявка, същият уведомява своевременно, чрез телефонно обаждане Ползвателя и анулира изпратената поръчка.
 • При забавяне на Доставчика поради независещи от него причини, той уведомява своевременно Ползвателя по имейл или чрез телефонно обаждане за настъпилата ситуация и уговарят удобно за двете страни време за посещение на адреса.
 • Доставчикът има право да анулира поръчка и в следните случаи:
 • един или повече артикули са повредени
 • няма информация за състава и инструкции за почистване на артикула
 • артикулът не е включен в списъка с усулуги, които Доставчика предлага

При тези случаи Доставчикът уведомява Ползвателя чрез телефонно обаждане или на място, а ако поръчката е вече в процес на обработка, Ползвателят не дължи допълнителни такси.

 • В случай, че Доставчикът не е посетил адреса на Ползвателя и не е взел поръчката до 48ч. от плащането поръчката се анулира и сумата се възстановява на Ползвателя.
 • При възстановяване на сума по карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е направена транзакцията.

Чл. 17. Доставка

(1) След потвърждаване на поръчката Доставчикът посещава адреса, посочен от Ползвателя в уговореното с него време, съответстващо на официалното работно време, посочено в Електронния магазин.

(2) При взимане на артикулите от представител на Доставчика се изготвя списък с приетата поръчка.

(3) Приетите артикули се доставят до обект на Доставчика, в който се извършва заявената услуга – химическо чистене и пране, шивашки услуги и/или боядисване на дрехи. След извършване на заявената услуга артикулите се доставят до посочен от Ползвателя адрес.

(4) В случай, че Ползвателят информира по имейл или телефон Доставчика, че желае артикулите му да бъдат оставени в определен обект или адрес, близък до неговия, доставката се извършва съгласно указанията, като отговорността е изцяло на Ползвателя и възможността за рекламация отпада.

Чл. 18. Цени и плащане

 (1) Цените на всички услуги, които Доставчикът предоставя, са описани в раздел „Цени“на Електронния магазин, публикувани на www.clean.axion.bg

(2) Доставчикът има право да изменя цените на услугите по всяко време, като за всяка поръчка са валидни тези в момента на изпращането и.

(3) Всички цени са в български лева.

(4) Начинът на плащане е в брой или по банков път.

(5) При неплащане на услугата от страна на Ползвателя, Доставчикът има право да задържи артикулите от поръчката до пълното заплащане.

 

 • Права върху интелектуална собственост

 

Чл. 19. (1) Цялата информация, публикувана на Електронния магазин, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.
(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.
Чл. 20. Електронният магазин може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Електронния магазин, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Електронния магазин не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

 

 • Други условия

 

Чл. 21.  (1) Информацията и материалите, достъпни на Електронния магазин (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Електронния магазин.
(2) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Електронния магазин, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
(3) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Електронния магазин, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Електронния магазин и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Електронния магазин).
Чл. 22. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 23. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от датата на публикуването им в Електронния магазин.
Чл. 24. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.
Чл. 25. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Електронния магазин и информацията в него, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.

 

 • Отговорност и Рекламация

 

Чл. 26.  Доставчикът извършва всички необходими процедури по почистване като следва указанията на етикета на всеки артикул. При липса на етикет, указващ начина на третиране на материята, Доставчикът не носи отговорност.

Чл. 27. Ползвателят  е длъжен да провери всеки артикул за наличие на опасни предмети (ключове, брошки, монети, химикали, ръкавели и др.). Доставчикът не носи отговорност за загубени и увредени предмети, намиращи се в артикулите предадели от Ползвателя.

Чл. 28. Доставчикът се задължава да раздели дрехите по цветове при почистването, като не носи отговорност, в случай, че някой артикул причини оцветяване на тъканите.

Чл.29. В случай на загуба или повреда на артикул поради небрежност от страна на Доставчика, то той дължи на Ползвателя справедливо обезщетение, което се определя на базата на възрастта и степента на износване на дрехата. Доставчикът има право да поиска документ за закупване на дрехата за определяне на компенсацията, като допълнително се вземе предвид  и степента на износване на дрехата. При липса на такъв документ двете страни се договарят за справедливо решаване на ситуацията.

Чл. 30. В случай на неудовлетвореност или забележка за изпълнението на услугите по договора от страна на Доставчика, Ползвателят може в момента на връщането на артикулите от поръчката да направи рекламация. Доставчикът в най-кратки срокове ще се свърже с Ползвателя със справедливо предложение за разрешаване на ситуацията.

 

Х. Общи условия за извършване на услугите химическо чистене и пране, боядисване на памучни и кожени изделия и шивашки услуги предлагани от Доставчика:

 

Чл. 31. Общи условия за извършване на химическо чистене и пране:

 

 1. При липса на указания от производителя за поддръжка на материята, дрехата се приема без гаранция.
 2. Кожени дрехи за почистване се приемат без гаранция.
 3. Дрехи постъпили за почистване не се считат за нови.
 4. Рекламации се приемат в момента на получаване на дрехата.
 5. Силно замърсени дрехи, стари и фиксирани петна се приемат за работа в ателието единствено без гаранция.
 6. За стопени и загубени копчета, скъсани ципове, апликации, декоративни орнаменти и разлепени подгъви Доставчикът не носи отговорност

Чл. 32. Общи условия боядисване на памучни облекла:

 1. Боядисват се дрехи и платове, които са 100% памук. Само когато са 100% памук се получава желания цвят. Във случай, че във съдържанието на плата има полиестер или друг примес се боядисва само толкова % колкото е памука в него.
 2. Приемат се само чисти/изпрани/ дрехи за боядисване.
 3. Боядисват се всички цветове. Цвета на дрехата може да се промени от светъл към друг по- тъмен. Може да се боядисва в същия цвят, но тя при всички случай ще бъде по-тъмна.
 4. Конците с които е ушито изделието остават в същия цвят в който са били, ако не са памучни.
 5. Когато дрехата има петна от белина, доместос или друг избелващ препарат, тя задължително трябва да се боядиса в тъмен цвят/желателно черен/. Тъмните цветове е по-сигурно, че ще отстранят проблема.
 6. Мазните петна по дрехата, концентрират в себе си боята и изпъкват повече, затова е желателно те предварително да се премахнат.
 7. Петната от изпотяване и парфюми по дрехата винаги остават, дори след изпиране и когато тази дреха се боядиса те си личат с още по-голяма сила.
 8. След боядисване дрехите се фиксират добре и цвета не изпуска нито при пране, нито по тялото при носене, но след първото пране винаги има остатъчно багрило.
 9. Импрегнираните памучни дрехи не могат да поемат цветовете. Има дънки, които допълнително се обработват и импрегнират на места, те не се покриват при боядисване. Ярки петна от препарати като „доместос“ и „вениш“ не се заличават напълно с боядистване.
 • Боядисват се само дрехи, който издържат на 95 градуса. Дрехи от памук, които имат вискозен хастар има опастност той да се скъса при багренето.
 • Памучна дреха в комбинация с естествена кожа /елементи,емблеми и други/ – не се боядисват или се демонтират, защото кожата от високата температура се свива.
 • Копчета, паети които не са здраво закрепени или зашити може може да се скъсат и загубят при боядисването.
 • Доставчикът не носи отговорност за счупени или загубени копчета, за емблеми по дрегите, които от високата температура са се свили или повредили и материи които са се скъсали поради остаряване на материята.
 • Шапки с козирки не се приемат поради опасност от скъсване по ръба на козирката и счупване на самата козирка.
 • Боядисаните дрехи се издават без да са гладени. Ако клиента желае може да заяви допълнително гладене.

Чл. 33. Общи условия за боядисване на кожени изделия:

 1. Извършва се боядисване на кожени изделия само от естествена кожа.
 2. Боядисването се извършва с немски оцветители за естествена кожа на фирма BASF.
 3. Боядисват се всички цветове кожени изделия.
 4. Желателно е цвета да бъде точно такъв какъвто е оригиналния цвят на дрехата, тъй като при предварителната обработка кожата е поела този цвят в дълбочина.
 5. При желание клиента да промени основно цвета на кожата, той заплаща цената +50% от стойността и се съгласява в случай, че бързо се изтърка, и се появи долния цвят/т.е. дрехата се приема без гаранция.
 6. Извършва се боядисване на дрехи от лицева кожа, набук и велур, като трябва да се има в предвид,че дрехата от велур след боядисване става малко по груба на външно докосване.
 7. Якетата от изкуствена кожа също могат да бъдат боядисани само, ако качеството на кожата позволява.
 8. След боядисване боята се фиксира добре и няма опастност от отмиване и цапане.

Чл. 32. Общи условия шивашки услуги

 1. Подгъв и скъсяване – извършва се според предварително маркираната дължина върху дрехата от Потребителя.
 2. Стесняване/ разширяване на дреха – извършва се според предварително маркираната ширина върху дрехата от Потребителя.
 3. Смяна на копче се извършва с копче предоставено от Потребителя.

При необходимост от връщане на сума по карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е направена транзакцията

Scroll to Top

Свържете се с нас

всеки ден от 7:30 до 19:30 ч.
или намерете отговора: